IJzerwarenhandel.nu
Winkelwagen 0
€0,00

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: natuurlijke persoon die producten van Bouwtools B.V koopt voor privé gebruik;
 • Klant: natuurlijke of rechtspersoon die producten van Bouwtools B.V koopt;
 • Internetsite: de website Bouwtools B.V
 • Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in euro's, exclusief vervoerskosten en exclusief BTW;
 • Producten: zaken tot koop waarvan de klant/consument zich tegenover Bouwtools B.V verbindt.

KVK
Bouwtools B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08210460.

OVEREENKOMST
Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant/consument opdracht heeft gegeven aan Bouwtools B.V, door het versturen van het bestelformulier via de website of via een e-mail als het bestelformulier niet automatisch wordt verzonden, om een of meerdere producten te leveren.
Van de klant/consument wordt verwacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden Bouwtools B.V en daarmee in te stemmen.
Bouwtools B.V behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de voorwaarden niet in acht worden genomen.

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
Bouwtools B.V draagt zorg voor een goede en zo snel mogelijke levering van de bestelde producten. De producten worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden en uiterlijk binnen 8 dagen bezorgd. Bij uitzondering wordt u altijd per e-mail ingelicht. Alle bestellingen worden met zorg geleverd.

Zodra uw betaling is bijgeschreven worden de op voorraad zijnde producten klaargemaakt voor verzending. Producten worden verzonden via reguliere pakketdienst.

Leveringen vinden plaats op het door de klant/consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de klant/consument.
Bouwtools B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

BETALING
Klanten/consumenten die producten bestellen bij Bouwtools B.V betalen voorafgaand aan de levering van de producten.
De betalingstermijn bedraagt 7 dagen en daarbinnen dient de betaling te zijn voldaan. Indien deze termijn niet mogelijk is, kan dit met ons besproken worden. Bouwtools B.V stuurt na 7 dagen een herinneringsmail indien er geen betaling is ontvangen of geen reactie anders is geweest. Na 2 dagen en zonder reactie hierop behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

EIGENDOM EN RISICO
De eigendom van producten gaat over op het moment dat Bouwtools B.V volledige betaling ontvangt.
Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

AFWIJZEN EN BEDENKTIJD
Niet-consumenten mogen producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen binnen 14 werkdagen na ontvangst. Het product dient onder overlegging van de originele factuur in originele verpakking verpakkingen met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd.
Consumenten mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en de daaraan verbonden kosten. Het betaalde bedrag van het betreffende product zal, binnen de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen worden teruggestort op de rekening van de consument, met uitzondering van de porto- en administratiekosten.
Alle rechten in verband met gebreken van een product vervallen indien de klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking aan Bouwtools B.V heeft meegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten niet aan.

GARANTIE EN KLACHTENAFHANDELING
1. Bouwtools B.V garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering.
2. Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Bouwtools B.V worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending of afgifte van een kopie van de factuur.
3. Deze garantie houdt in dat indien aan de in 2 gestelde voorwaarden is voldaan, Bouwtools B.V het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze vanBouwtools B.V). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
4. Deze garantie is niet van toepassing indien:

 • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
 • wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht;
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
 • Bouwtools B.V niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

PRIVACY
Bouwtools B.V gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om een klantenbestand samen te stellen, deze worden niet aan derden verstrekt en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.